Gebouw%20-%20blog%203-v2.jpg
Blog/Drie voordelen van functioneel specificeren
Reading time 3 min

Drie voordelen van functioneel specificeren


De traditionele manier van bouwen is al jaren onderwerp van discussie. Patronen en (werk)processen waarmee lange tijd is gewerkt, verliezen aan populariteit en maken plaats voor nieuwe samenwerkingsvormen. Deze veranderingen hebben betrekking op meerdere aspecten van het bouwproces en hebben efficiëntie als doel. Het gebruik van de methode van functioneel specificeren is hier een voorbeeld van. Waarom kiezen opdrachtgevers voor deze methode en wat zijn hier precies de voordelen van?

Traditioneel specificeren, waarbij de opdrachtgever de technische eisen aan een bouwwerk zeer gedetailleerd vastlegt, was jarenlang de norm in de bouwsector. Het besef dat het gewenste resultaat met deze manier van specificeren niet altijd bereikt wordt, leidde tot het hanteren van nieuwe vormen van opdrachtgeverschap. De laatste jaren is een kentering zichtbaar in de richting van functioneel specificeren. Steeds meer opdrachtgevers kiezen bij de start van het bouwproces voor deze methode. In dit blog kijken we naar drie belangrijke voordelen van functioneel specificeren.

Innovatieve oplossingen

Als de opdrachtgever er zoals bij functioneel specificeren voor kiest om een opdracht in termen van functies en prestaties te omschrijven, biedt dit een opdrachtnemer de vrijheid om zijn kennis en kunde in te zetten. Hij is dan niet gebonden aan strikt omschreven specificaties en kan grotendeels naar eigen inzicht kiezen welke materialen hij wil toepassen en hoe hij deze verwerkt. Daarnaast is er ruimte voor creatieve oplossingen, die het voor de opdrachtnemer extra aantrekkelijk maken om tot een goed eindresultaat te komen. Wie wordt immers niet uitgedaagd als op deze manier een beroep wordt gedaan op zijn vakmanschap?! Functioneel specificeren is dus een manier om innovatie te versterken en tot een zo goed mogelijke oplossing te komen.

Vergrote efficiëntie

Het sturen op een functioneel eindresultaat en de focus op de lange termijn die hieraan gekoppeld is, zorgen ervoor dat opdrachtgever en –nemer elkaar voor een langere periode kunnen vinden. Wanneer in de functionele eisen wordt gestuurd op een eindproduct dat langdurig aan kwaliteitsnormen moet voldoen, zorgt de aannemer ervoor dat het opgeleverde resultaat nog lange tijd de kwaliteit behoudt. Hij kiest dan voor materialen waarvan is bewezen dat ze voldoen aan deze normen en die weinig tussentijds of onvoorzien onderhoud nodig hebben. Op die manier worden in de beheerfase kosten bespaard. Als beide partijen langdurig naar tevredenheid samenwerken, zoeken zij elkaar waarschijnlijk ook bij nieuwe projecten op. Zeker als dit soortgelijke trajecten betreft, zal dit door projectoverstijgende samenwerking leiden tot efficiëntie en dus kostenbesparing.

Een gezamenlijk einddoel

Functioneel specificeren leidt ertoe dat een opdrachtnemer de technische eisen grotendeels zelf mag invullen bij het maken van een bestek. Een belangrijke ontwikkeling, die ervoor zorgt dat bij opdrachtgever en –nemer een gemeenschappelijk einddoel ontstaat. Door functioneel specificeren wordt de opdrachtnemer medeverantwoordelijk voor het slagen van het project. Hij kiest immers naar eigen inzicht de oplossing die hij zelf het beste acht om het in het prestatiebestek geformuleerde doel te bereiken en is ook verantwoordelijk als deze oplossing niet blijkt te voldoen.

Functioneel specificeren biedt nog meer voordelen voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer van een bouwwerk. Meer weten hierover? Lees dan de Mosa whitepaper ‘Op weg naar een gezamenlijk doel – De verschuiving van het traditionele bestek naar het prestatiebestek’.

Voordelen van functioneel specificeren
Voordelen van functioneel specificeren