circularity-building-industry.jpg
Blog/Waarom is circulaire bouw belangrijk?
Reading time 3 min

Waarom is circulaire bouw belangrijk?

De bouwsector is een belangrijke factor in de wereldeconomie. Tegelijkertijd draagt de bouw aanzienlijk bij aan de opwarming van de aarde. Gebouwen en de bouw ervan zijn wereldwijd verantwoordelijk voor 36% van het totale energieverbruik en voor 39% van de energie-gerelateerde CO2-uitstoot.

De bouwsector gebruikt een derde van alle grondstoffen en zorgt voor een derde van het afval in de ontwikkelde landen. Er komt geen einde aan deze tendens: tussen nu en 2030 zullen drie miljard nieuwe consumenten uit de middenklasse deel worden van de mondiale samenleving. Zij hebben ruimte nodig om in te leven en te werken en daarom zullen we in de komende vijftien jaar een toename zien van meer dan 80 miljard vierkante meter vloeroppervlak. Deze ontwikkelingen motiveren Mosa om bij te dragen aan een groter besef van de kringloop: circulariteit in de bouw.

Tijd voor verandering

Wij geloven dat het hoog tijd is voor verandering. Wie naar bovenstaande cijfers kijkt vanuit het perspectief van het Akkoord van Parijs over de opwarming van de aarde, kan niet anders dan concluderen dat de bouw hier een grote impact op heeft. Circulair bouwen kan een sleutelfactor worden voor een duurzame bouwsector. De circulaire manier van bouwen betekent: het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur zonder de voorraad natuurlijke grondstoffen uit te putten, zonder het milieu te vervuilen of ecosystemen aan te tasten. Het idee erachter is om gebouwen op zo'n manier te ontwerpen, bouwen, gebruiken en hergebruiken dat zij economisch te verantwoorden zijn én bijdragen aan het welzijn van mensen en dieren, nu en in de toekomst.

Uitdaging 2030

Dit is natuurlijk niet iets wat we kunnen bereiken met slechts een druk op de knop. Het vraagt om een structurele verandering in de hele bouwsector. Veel initiatieven richten zich op deze kwestie. Al in 2006 lanceerde het initiatief “Architecture 2030” in de Verenigde Staten de “2030 Challenge”, die de wereldwijde gemeenschap van architecten en bouwkundigen vraagt om naar een ambitieus gemeenschappelijk doel te streven: het creëren van geheel CO2-neutrale nieuwbouw en dito projectontwikkeling en renovatie vóór 2030.

Van de twintig Amerikaanse topbedrijven voor architectuur, bouwtechniek en planologie heeft 70% de uitdaging aangenomen. In de Europese Unie is de Europese Commissie akkoord gegaan met ambitieuze energie- en klimaatdoelen die mikken op een CO2-neutraal Europa in 2050.

Bovendien worden steeds meer eigenaren van gebouwen steeds gevoeliger voor milieukwesties die met hun gebouw te maken hebben. Zij vragen niet alleen om milieuvriendelijke verwarmingssystemen, maar ook om een verantwoordelijke omgang met grondstoffen. Zij willen een gezonde omgeving scheppen om in te leven en werken.

De Cradle to cradle principes bereiken het bewustzijn van ondernemingen in alle sectoren. Bij Mosa geloven wij sterk in Cradle to Cradle als integraal onderdeel van ons beleid. Voor ons betekent dat meer dan alleen het produceren van milieuvriendelijke producten. Het is onderdeel van onze bedrijfsfilosofie en wij maken ons sterk om de circulariteit in de bouw een impuls te geven.

Wie meer wil weten over Mosa's benadering van circulariteit in de bouw: bekijk ons webinar Circulair Bouwen.

global-energy-use.jpg